Free Mind Festival - Białystok 2010 - 24-26 września

>> FREE MIND SHOWCASE CONTEST & BATTLE

 

Zwycięzcy free mind festival 2011

showcase contest & battle

 

i miejsce - FAIR PLAY KWADRAT, nagroda o wartości 2000 zł oraz kupon cropp town 1500 zł

ii miejsce - BEST CREW, nagroda o wartości 500 zł oraz kupon cropp town o wartości 1000 zł

 

dZIĘKUJEMY ZA WASZĄ PASJĘ I GRATUJULEMY !!!

REGULAMIN FREE MIND SHOWCASE CONTEST 2011

 

 1. W FREE MIND SHOWCASE CONTEST mogą wziąć udział ekipy zaproszone oraz ekipy, które wypełniając formularz zgłoszeniowy zadeklarowały chęć udziału we free mind showcase contest. z nadesłanych do 31 października zgłoszeń wytypujemy 10 ekip, które będą mogły zaprezentować się podczas festiwalu. Decyzja, które z ekip zostaną wytypowane zapadnie 2 listopada. Organizator natychmiast poda ją do wiadomości na stronie: www.free-mind.pl i wyśle ekipom powiadomienie drogą mailową. wytypowane ekipy muszą w przeciągu 4 dni przesłać zdjęcia i krótką informację na temat ekipy.

 2. Każda z ekip uzyska możliwość powalczenia o nagrody finansowe ( I miejsce - 2000 zł oraz kupon Cropp Town o wartości 1500 zł, II miejsce - 500 zł oraz kupon Cropp Town o wartości 1000 zł).

 3. Ekipy biorące udział w Free Mind Showcase Contest poddani są dwóm etapom rywalizacji.

I etap Showcase - prezentacja choreografii

II etap BATTLE – system pucharowy (4 ekipy wytypowane przez Jury).

 1. Projekt/showcase przygotowany przez zaproszone ekipy może przybrać dowolną formę, od czystej choreografii zaprezentowanej w przestrzeni scenicznej, po historię opowiedzianą poprzez taniec. Nie istnieją także wytyczne co do stylu tanecznego, jaki ma dominować w pokazie. Dozwolone jest również użycie rekwizytów.

 2. Pokaz każdej z grup nie może być krótszy niż 3 min. i dłuższy niż 6 min.

 3. Battle zostanie przeprowadzona wedlug systemu SDK (All styles: hip hop, house, locking, popping, bboying, wacking – i wszystko to co tam jeszcze Wam się zamarzy ;)

  Czas: ½ finału do 10 min., finał do 15 min.

 4. Liczba uczestników każdej z grup nie może przekraczać 7 osób ze względu na ograniczone wymiary sceny: 6m x 6m.

 5. Lider grupy zobowiązuje się dostarczyć w wyznaczonym przez Organizatora terminie, materiały informacyjne w tym: zdjęcia i opis przygotowanego projektu oraz listę osób biorących udział w projekcie.

 6. Ekipa biorąca udział w FREE MIND SHOWCASE CONTEST ma obowiązek przestrzegać grafiku prób ustalonego przez Organizatora – zobowiązana jest do zgłoszenia się na próby techniczne oraz próbę generalną na scenie na 30 minut przed wyznaczonym czasem. Próba każdej z grup potrwa 15 minut, a szczegółowy grafik prób zostanie dostarczony uczestnikom drogą mailową na tydzień przed planowanym terminem imprezy. Uczestnicy zobowiązują się do dostarczenia muzyki na płycie CD na próbę.

 7. Czas próby technicznej przeznaczony dla grupy nie może zostać przekroczony.

 8. Ekipa powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przebieg próby.

 9. Wstęp na zaplecze oraz do garderoby podczas prób oraz występów na scenie jest możliwy jedynie za okazaniem właściwej opaski oraz na podstawie listy osób biorących udział w pokazie, dostarczonej wcześniej przez lidera grupy Organizatorowi. Czyli max 7 os. + ziomek opiekun. ;)

 10. Organizator zapewnia oświetlenie sceniczne oraz oprawę akustyczną.

 11. Lider grupy w pełni odpowiada za członków grupy podczas całego pobytu na festiwalu, także podczas prób i występów.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w miejscach festiwalowych.

 13. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie prób i występów.

 14. Lider odpowiada za rzeczy zniszczone (przez niego lub uczestników grupy) na terenie obiektów, w których odbywają się próby i występy, a w razie poniesienia szkód przez Organizatora pokrywa on koszty naprawy.

 15. W obiektach festiwalowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, zażywania wszelkich używek oraz zakaz wnoszenia alkoholu na teren klubu.

 16. Bar dostępny będzie w czasie scratch session oraz after party od godz. 22.30 ?OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! ;) (uczestnicy wjazd free)

 17. Poprzez przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w FREE MIND SHOWCASE CONTEST Lider jak i każdy członek grupy zgadza się na:

  • umieszczenie pokazu w pamiątkowym DVD, które zostanie rozpowszechnione wśród tancerzy, choreografów i publiczności (dostępne także w sprzedaży),

  • wykorzystanie nagrań oraz zdjęć w celach promocyjnych, w tym udostępnienie materiałów telewizji (zwiastuny festiwalu, skróty imprezy), umieszczenie ich na stronie internetowej festiwalu i wszelkich materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora oraz media patronujące.

 18. W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionego regulaminu przez grupę Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia, co jest jednoznaczne z wykluczeniem grupy z udziału w FREE MIND SHOWCASE CONTEST.

 19. Poprzez przyjęcie zaproszenia na FREE MIND SHOWCASE CONTEST lider oraz każdy tancerz akceptują warunki Regulaminu dla uczestników FREE MIND FESTIVAL.

 20. Opłata startowa wynosi 15 zł/osoba. Płatne na konto Podlaskiego stowarzyszenia tańca (do 12 listopada).
   

  • Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
   ul.Kolejowa 14 c
   15-701 Białystok
  • Bank PKO S.A.
   numer konta: 12 1240 1154 1111 0010 1789 0552
  • tytuł opłaty: nazwa zespołu, ilość osób